Disclaimer

Website

Onze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet, maar het kan voorkomen dat niet alle informatie op deze website op een bepaald moment actueel, juist en/of volledig is. De inhoud van deze website is slechts ter informatie, er kunnen geen rechten aan de informatie - inclusief, maar niet beperkt tot tarief informatie - worden ontleend. Uitzondering hierop wordt gevormd door de algemene voorwaarden van Sports Talent Academy waaraan rechten kunnen worden ontleend, indien ze door u uitdrukkelijk zijn aanvaard bij het plaatsen van een of meerdere orders. Op alle offertes, producten en diensten van Sports Talent Academy zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Sports Talent Academy behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Aansprakelijkheid

Sports Talent Academy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds. Sports Talent Academy kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sports Talent Academy

Sports Talent Academy is niet aansprakelijk voor misbruik door derden van door copyright beschermde informatie.